مستر نیتروکا به دلیل دارا بودن عنصر کلسیم و نیتروژن از کودهای بسیار مناسب برای دوره رسیدگی محصول می باشد. کلسیم که از عناصر پر مصرف است، بیشترین اثر را در استحکام دیواره سلولی و نفوذپذیری غشاء سلولی دارد. تقویت دیواره سلولی باعث پایداری بیشتر گیاه و محصول شده و بعلاوه مقاومت گیاه در برابر نفوذ عوامل بیماری زا را نیز افزایش می دهد. وجود مقدار کمی عنصر بور در این کود باعث تسهیل جذب کلسیم می شود. همچنین وجود نیتروژن در این کود می تواند به تنظیم فعالیت های آنزیمی در گیاه و ساخت و تجمع پروتئین در محصول کمک کند. لازم به ذکر است به دلیل تحرک کم کلسیم در گیاه و خاک، بهتر است از روش محلول پاشی استفاده شده و محلول پاشی نیز به طور مستقیم بر روی میوه انجام شود. بور موجود در این کود قابلیت جذب کلسیم را بالا برده و این کود قابل استفاده به صورت محلول پاشی و کود آبیاری است. به طور کلی مصرف مستر نیتروکا موثر در بهبود کیفیت محصول و افزایش عمر انبار داری موثر است.

توضیحات

مستر نیتروکا
محصول شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: مایع آبی رنگ
بسته بندی: بطری 1 لیتری
مواد تشکیل دهنده

نیتروژن (نیترات) کلسیم (CaO) بور (B)
8 %  14 % 0/15 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول محلول پاشی کودآبیاری

(لیتر در هکتار)

گیاهان زراعی 3 1/5 لیتر در هکتار 8 6
گیاهان باغی 4 2 لیتر در 1000 لیتر آب 10 8
سبزی و صیفی 3 2 لیتر در هکتار 10 – 6

 

  • مصرف این کود به ویژه در مرحله رسیدگی محصول توصیه می شود.
  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.

گواهی ثبت