وجود مواد آلی برای حفظ سلامت خاک ضروری بوده و اثر زیادی در حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دارد. اسید هیومیک و اسید فولویک از مهم ترین ترکیبات آلی موجود در خاک هستند که باعث تنظیم پی اچ خاک، آزادسازی عناصر تثبیت شده در خاک، فعالسازی میکروارگانیسم های مفید خاک، تقویت ساختمان خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می شود. کود هلیوهیومیک شرکت هلیوپتاس فرانسه یک محصول میکروگرانول دارای اسید هیومیک، اسید فولویک و مواد آلی بوده و باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه و ریشه و در نهایت موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود.

توضیحات

هلیوهیومیک
محصول شرکت هلیوپتاس فرانسه
وضعیت ظاهری: میکروگرانول سیاه رنگ
بسته بندی: فویل 1 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

هیومیک اسید فولویک اسید مواد آلی نیتروژن آلی
41 % 4 % 6/73 % 74/0 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول کودآبیاری (کیلوگرم در هکتار) بذرمال (گرم در هر 100 کیلو بذر) نشاکاری
گیاهان زراعی 3 – 2 400-300
گیاهان باغی 4 – 2
سبزی و صیفی 2- 1 400 -> 300 محلول 2 – 1 در 1000
  • مصرف این کود به ویژه در مراحل ابتدایی رشد و همزمان با اولین آبیاری توصیه می شود.
  • از بذرمال نمودن بذرهای بسیار ریز اجتناب کنید.
  • پس از بذرمال کردن، بذرها را به مدت 3-2 ساعت در سایه خشک کنید.
  • بسته به نیاز گیاه و خاک در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • با توجه به اینکه ملکول های اسید هیومیک بزرگ بوده و از طریق برگ جذب نمی شود، و اینکه کودهای هیومیک اصلاح کننده شرایط خاک نیز می باشند، محلول پاشی در مورد این کود توصیه نمی شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • از اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت

هلیوهیومیک