استفاده مداوم از کودهای شیمیایی باعث کاهش مواد آلی و تخریب خاک می شود اما مصرف ترکیبات هیومیک دار موجب بهبود ساختمان خاک و ظرفیت نگهداری آب در خاک، تحریک فعالیت میکروارگانیسم های مفید، آزاد شدن عناصر تثبیت شده در خاک و در نهایت بهبود حاصلخیزی می گردد. ترکیبات هیومیک همچون اسید هیومیک و اسید فولویک مهمترین نقش را در حفظ حاصلخیزی خاک داشته و باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش می شوند. کود مستر بلک مامبا با دارا بودن ترکیبات هیومیک و مواد آلی باعث بهبود جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه و ریشه، افزایش عملکرد و کیفیت انواع محصولات زراعی و باغی می شود.

کود بلک مامبا تنظیم کننده پی اچ خاک و باعث افزایش جذب آهن و فسفر از خاک می شود. همچنین مصرف این کود موجب کاهش میزان نیاز به کودهای شیمیایی می گردد.

توضیحات

مستر بلک مامبا
محصول شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: مایع سیاه رنگ
بسته بندی: بطری 5 و 20 لیتری
مواد تشکیل دهنده

هیومیک اسید + فولویک اسید پتاسیم قابل حل (K2O) نیتروژن آلی ماده آلی کل
20 % 6 % 2/5 % 40 %

دستورالعمل مصرف

نوع محصول کودآبیاری (لیتر در هکتار در طی فصل رشد) بذرمال (لیتر به ازای هر 100 کیلو بذر) نشاکاری
گیاهان زراعی 8 – 5 2 1/5
گیاهان باغی 15 – 10
سبزی و صیفی 8 – 5 2  1/5 غوطه ور کردن در محلول 2% 1%

 

  • مصرف کودهای هیومیک در ابتدای فصل رشد موثرتر خواهد بود..
  • از بذرمال نمودن بذرهای بسیار ریز اجتناب کنید..
  • پس از بذرمال کردن، بذرها را به مدت 3-2 ساعت در سایه خشک کنید.
  • در مناطقی با خاک های شور و قلیایی، مصرف مقادیر بیشتر مفید می باشد.
  • به منظور بهره مندی از تمام ویژگی های کودهای هیومیک، بهتر است از محلول پاشی اجتناب شود. .
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود..
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.
  • ااز اختلاط با مواد به شدت اسیدی و به شدت قلیایی اجتناب کرده و قبل از اختلاط حتما با کارشناس مشورت کنید. برای اطمینان، ابتدا در سطح کوچکی آزمایش نمایید.
  • شرکت تولید کننده و شرکت توزیع کننده مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است به دلیل نگهداری محصول در شرایط نامناسب، اختلاط محصول با سایر مواد شیمیایی و یا روش و مقدار مصرف نادرست ایجاد شود نخواهند داشت.

گواهی ثبت