پس از کودهای کامل مستر میسترال با 15 آنزیم و مستر کد با 45 آنزیم، که تاثیر شگرف وجود آنزیم در آن ها به وضوح و در عمل دیده شد، شرکت اگروتار نسل جدیدی از کودهای کامل خود را به نام مستر جوکر معرفی نموده است که دارای 54 آنزیم هستند. وجود این آنزیم ها و استفاده از تجربه موفق مستر میسترال و مستر کد باعث شده است تا حتی در خاک های بسیار شور نیز بتوان از مصرف مستر جوکر نتیجه خوبی بدست آورد زیرا وجود این آنزیم ها باعث فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب عناصر غذایی حتی در کنار انواع نمک ها در خاک می شود و همچنین آزاد کننده عناصر بلوکه شده در خاک می باشد.

توضیحات

کودهای کامل مستر جوکر
محصولات شرکت اگروتار ترکیه
وضعیت ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 2 و 15 کیلوگرمی
مواد تشکیل دهنده

عناصر

میزان عناصر غذایی مختلف در آنالیزهای مختلف (%)

 

20-20-20 15-5-30 12-3-43 10-10-40

10-40-10

نیتروژن (N)

20 15 12 10

10

نیترات

4/5 7 11 7/5

2/5

آمونیوم

5 4 1 2/5

7/5

اوره

10/5 4 0 0

0

فسفر (P2O5)

20 5 3 10

40

پتاسیم (K2O)

20 30 43 40

10

آهن (Fe-EDTA)

 0/01

روی (Zn-EDTA)

0/01

منگنز (Mn-EDTA)

0/01

مس (Cu-EDTA)

0/01

بور (B)

0/01

رنگ محصول

زرد زرد زرد زرد

زرد

بهترین زمان مصرف در تمام  دوره رشد در دوره رسیدگی محصول در دوره رسیدگی محصول در دروره رسیدگی

محصول

در دوره ریشه دهی و گلدهی

دستورالعمل مصرف

نوع محصول

محلول پاشی

کودآبیاری

(کیلوگرم در هکتار)

گیاهان زراعی

4 – 2 کیلوگرم در هکتار

10 – 5

گیاهان باغی

3 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

20 10

سبزی و صیفی

3 – 1 کیلوگرم در هکتار

12 – 5

 

 

  • بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود.
  • در طول دوره گلدهی و گرده افشانی از محلول پاشی اجتناب کنید.
  • در مورد گیاهان حساس همچون هسته دارها، محلول پاشی با احتیاط و با دوز کمتر انجام شود.
  • میزان دقیق مصرف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک و گیاه متفاوت بوده و توصیه می شود ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • محلول پاشی بهتر است در صبح یا عصر انجام شود.
  • در هنگام مصرف، رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ضروری می باشد.

گواهی ثبت