امروز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در هفتمین گردهمایی محصولات زراعی با اشاره با اهمیت توسعه گلخانه‌ها در کشور گفت: متاسفانه به رغم پیشرفت‌هایی که در سال‌های گذشته بوده، اما همچنان نسبت به ظرفیت‌ها از کشورهای همسایه هم عقب هستیم و سرعت توسعه گلخانه‌ها در آنها بیشتر است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 25 درصد رشد در توسعه گلخانه‌های کشور داشتیم، گفت: با این وجود سطح گلخانه‌های کشور به 15 هزار هکتار رسیده در حالی که این رقم در ترکیه 70 هزار هکتار است و تنها در یک استان چین 435 هزار هکتار محصولات گلخانه‌ای به عمل می‌آید.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی توسعه گلخانه‌ها باعث کاهش 85 درصدی مصرف آب و اشتغال 10 نفر به ازای یک هکتار ایجاد می‌کند و این اشتغال‌زایی در مراحل پیشین و پسین تولید محصولات گلخانه‌ای نیز موثر است.

حجتی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های زیادی در توسعه گلخانه‌ها وجود دارد، گفت: تولیدات گلخانه‌ای کشور هنوز مسیر زیادی را برای پاسخ‌گویی تقاضای موجود در کشورهای همسایه دارد.

وی افزود: امسال برای تحقق برنامه‌های توسعه گلخانه‌ای در کشور حداقل به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه گلخانه در کمتر از 6 ماه به درآمدزایی می‌رسد، گفت: بانک‌ها تسهیلات لازم را به گلخانه‌داران ارائه می‌دهند و میزان آورده توسعه‌دهندگان گلخانه رقم زیادی نیست.

دیدگاه خود را بنویسید