مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تصویب استاندارد اجباری بخش عمده ای از کودهای شیمیایی در شورای عالی استاندارد خبر داد که 95 درصد کودهای مصرفی سالیانه کشور را با حجم بیش از سه میلیون تن شامل می شود. به گزارش چهارشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی افزود: براساس این مصوبه اجرای استاندارد اجباری کودهای شیمیایی کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم، اوره، سوپر فسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به تصویب شورای عالی استاندارد رسید. رسولی اضافه کرد: این مصوبه در پی سه سال تحقیق، مطالعه و پیگیری های مستمر معاونت زراعت تدوین و سرانجام در شورای عالی استاندارد تصویب شد. وی تصریح کرد: با توجه به این مصوبه از این پس همه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کودهای شیمیایی مورد اشاره به رعایت موازین و درج علامت استاندارد روی بسته بندی کودهای تولیدی یا وارداتی موردنظر موظفند. در غیر این صورت با برخورد قانونی مراجع روبرو می شوند.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یادآوری کرد با تصویب استاندارد اجباری کودهای شیمیایی توسط شورای عالی استاندارد فرایند نظارت، پایش و کنترل تولید، واردات و مصرف کودهای کشاورزی در ایران کامل شد. رسولی افزود: موسسه خاک و آب با اجرای برنامه ثبت کودی اجازه تولید و توزیع هیچ کودی را بدون طی شدن فرایند ثبت مواد کودی آن نمی دهد. وی ادامه داد: براساس رویه های نظارت و کنترل کودی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سالیانه بیش از سه هزار مورد نمونه برداری برای اطمینان از صحت کودهای کشاورزی توزیع شده، تهیه می شود. به گفته وی، محاسبه نیاز کودی کشور براساس سطح زیرکشت و عملکرد مورد انتظار بر عهده موسسه های تحقیقاتی مرجع است که اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت محصولات مختلف کشاورزی به همراه عملکرد مورد انتظار از هر محصول به موسسه خاک و آب ارسال می شود. رسولی یادآوری کرد: معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز با دریافت این اطلاعات به تحلیل مصرف انواع کودهای کشاورزی در سال های گذشته می پردازد و با توجه به منابع مالی و برنامه زراعی سال جدید، برنامه تامین و تدارک کودی کشور را تنظیم و برای اجرا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می کند. با در نظر گرفتن اولویت تامین از منابع داخلی نسبت به تامین کود اوره از شرکت های پتروشیمی داخلی و برگزاری مناقصات داخلی مختلف در مقاطع مختلف سال برای تامین کودهای فسفاته و پتاسه اقدام و حدود 90 درصد برنامه ابلاغی از منابع داخلی تامین می شود. محمود حجتی  افزود: سالیانه نزدیک به پنج میلیون تن کود اوره در شرکت های پتروشیمی کشور تولید می شود که سه میلیون تن صادر و بقیه به مصرف بخش کشاورزی می رسد اما برای تخصیص همان نیز مشکلات زیادی وجود دارد.
امروز (بیست و یکم شهریورماه) دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس ادعاها بیش از 40 میلیون دلار صادرات داریم که 12 میلیارد یورو از آن به پتروشیمی ها اختصاص دارد. باید مشخص شود بقیه این ارز صادراتی به کجا رفته و چگونه هزینه شده است. وی درباره تامین اوره مورد نیاز کود کشاورزی اعلام : اکنون هیچ مشکلی در تامین کود اوره وجود ندارد و هر میزان که وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کرده، تامین شده است.

دیدگاه خود را بنویسید