مانکوزب(پودر با قابلیت تر شوندگی) 80%
قارچ کش حفاظتی

توضیحات

نام محصول : مانکوزب wp80%
نام تجاری : دیتان ام 45
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
گندم سیاهک گندم 2(لیتر)در 1000 لیتر آب برای ضد عفونی بذر
بادام لکه آجری 2(لیتر)در 1000 لیتر آب
مرکبات کنه نقره ای 2(لیتر)در 1000 لیتر آب
یونجه سفیدک داخلی 2(لیتر)در 1000 لیتر آب
نخود سفیدک دروغی 2(لیتر)در 1000 لیتر آب
توتون برق زدگی 2 1 (لیتر)در 1000 لیتر آب
میخک زنگ میخک 2 1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب