حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

نام محصول:سایپرمترین EC40%
وضعیت ظاهری:مایع
بسته بندی: قوطی آلومینیومی نیم لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

سیب
برگخوار
250میلی لیتر در هکتار
پنبه
برگخوار
175میلی لیتردرهکتار