حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

توضیحات

نام محصول:دلتامترینEC2/5%
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیوم 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

گندم
پوره سن غلات
300cc

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

چغندر
پرودینا
1
درختان میوه
مینوز لکه گرد
0/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب