امولسیون 48%
علفکش بازدارنده تقسیم سلولی و رشد ریشه

توضیحات

نام محصول : تری فلورالین EC48%
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: قوطی فلزی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
علف هرز
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
پنبه
دو منظوره
3 2(لیتر) در هکتار
سویا
دو منظوره
2/5 1/5(لیتر) در هکتار
آفتابگردان
دو منظوره
2/5 1/5(لیتر) در هکتار
چغندر
دو منظوره
2/5 2(لیتر) در هکتار
زمان مصرف : به صورت پس رویشی و بلافاصله بعد از کاشت