امولسیون 12%

علفکش تماسی، انتخابی

 

توضیحات

نام محصول : اگزادیازون EC12%
نام تجاری : رونستار
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: قوطی فلزی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
برنج
تا قبل از دو برگی شدن سوروف
4 3/5(لیتر) در هکتار