حشره کش سیستمیک تماسی و گوارشی

توضیحات

نام محصول : استامی پراید SP20%
وضعیت ظاهری: پودر آبی
بسته بندی: فویل آلومینیومی 250 گرمی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
سیب مینوز لکه گرد 0/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب
سیب نسل اول کرم سیب 0/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب(مناطق کوهستانی)
پسته پسیل 250 200 (گرم)در 1000 لیتر آب