حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک تماسی

توضیحات

نام محصول:اتیون EC47%

وضعیت ظاهری: مایع

بسته بندی: بطری آلومینیومی 1 لیتری

دستور العمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
درختان میوه سردسیری و مرکبات سپردارها و شپشک ها 2 1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب