توضیحات

نام محصول : آزوکسی استروبین +دیفنوکونازول SC32,5%
نام تجاری:ارتیواتاپ
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیومی 250 سی سی

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

سبزی و صیفی
سفیدک پودری
0/75میلی لیتر در هکتار