همایش مشترک شرکت مزرعه فراز آسمان و شرکت اگروتار ترکیه

همایش مشترک شرکت مزرعه فراز آسمان و شرکت اگروتار ترکیه در شهر آنتالیا و بازدید از گلخانه ها، باغات مرکبات و فروشگاه های کشاورزی شهر آنتالیا

سیزدهم تا شانزدهم اسفند ماه 1394