همایش فرانسه 1396

همایش مشترک شرکت مزرعه فراز آسمان و شرکت هلیوپتاس فرانسه در شهر مولوز، بازدید از آزمایشگاه سدف فرانسه که آزمایشگاه همکار دفتر ثبت مواد کودی موسسه خاک و آب می باشد و نیز بازدید از جاذبه های توریستی شهر های مولوز و پاریس

بهار 1396