پودر با قابلیت تر شوندگی 50 %
قارچ کش با اثر حفاظتی و در مانی

توضیحات

نام محصول : کاپتان wp50%
نام تجاری : ارتوساید
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 1 کیلو گرمی
کارنس :10روز
بصورت محلول پاشی، ضدعفونی بذر و خاک قابل استفاده می باشد .

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
سیب
لکه سیاه سیب
3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
هلو
پیچیدگی برگ هلو
3/5 3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
درختان میوه
بیماری غربالی
3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
انگور
سفیدک دروغی مو
3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
نخود
بوته میری
2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
گیاهان غیرمثمر
مرگ ماهیچه
10 7/5 (گرم)در مترمربع جهت ضدعفونی خاک و هم زدن خاک تاعمق 10سانتی متر