امولسیون  25 %
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

توضیحات

نام محصول : پروپیکونازول  EC25%
نام تجاری : تیلت
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیومی 500 سی سی
کارنس : 30-14 روز

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
گندم
زنگ گندم
0/5 (لیتر)
گندم
فوزاریوم خوشه
1 (لیتر)
برنج
شیت بلایت
1 (لیتر)