توضیحات

نام محصول : هالوکسی فوپ آرمتیل EC10,8%
نام تجاری : گلانت سوپر
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: قوطی فلزی نیم لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
چغندر قند
باریک برگ
0/75-1
پیاز
باریک برگ
0/6-0/75
کلزا
باریک برگ
0/5-0/7