روغن قابل انتشار 4%
علف کش انتخابی، سیستمیک

توضیحات

نام محصول : نیکو سولفورون OD4%
نام تجاری : کروز
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: قوطی فلزی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
علف هرز
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
چغندر
باریک برگ
2
زمان مصرف : پس رویشی