گرانول قابل پخش در آب   80 %
قارچ کش و باکتری کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

 

توضیحات

نام محصول : فوزتیل آلومینیوم  WG80%
نام تجاری : الیت
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: قوطی پلی اتیلن 500 گرمی

دوره کارنس: 30 روز

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
پسته
گموز پسته
2/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب و در صورت نیاز به تکرار محلول پاشی حداکثر 3بار و با نظر کارشناس به فاصله دو هفته