امولسیون  35 %
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

نام محصول : فوزالن EC35%
نام تجاری : زولون
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیومی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
چغندرقند و سویا
آفت برگخوار
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
سیب،به و آلو
کرم سیب
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
مو
زنجرک مو و کرم خوشه خوار
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
پسته
پسیل پسته
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
پسته
پروانه چوبخوار
2/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب
آفتابگردان
آفات برگخوار
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
ذرت
آفات ذرت
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
یونجه
سرخرطومی یونجه
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار
سیب زمینی
سوسک کلرادو
1/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب یا3-2لیتر در هکتار