حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کنه کشی

توضیحات

نام محصول:فن والریتEC20%
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری فلزی کتابی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

چغندر
پرودینا
1
درختان میوه
مینوز لکه گرد
0/5 (لیتر)در 1000 لیتر آب