گرانول/پودر قابل انتشار در آب 80%
قارچ کش و کنه کش سیستمیک و تماسی، حفاظتی و تدخینی
کارنس:15-10 روز

توضیحات

نام محصول : سولفور Wg80%
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 1 کیلوگرمی

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

چغندر
سفیدک حقیقی و مرگ ماهیچه
4کیلوگرم در هکتار
سیب
سفیدک سطحی
4 3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
هلو
سفیدک سطحی
4 3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
مو
سفیدک سطحی
4 3 (لیتر)در 1000 لیتر آب
یونجه
سفیدک سطحی
3 2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
سبزی و جالیز
سفیدک حقیقی کنه دو نقطه ای کنه تارعنکبوتی
3 (لیتر)در 1000 لیتر آب