امولسیون  35 %
حشره کش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی

 

توضیحات

نام محصول : دیکلرووس EC50%
نام تجاری : ددواب
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری آلومینیومی 1 لیتری

دوره کارنس: 5-2 روز

دستورالعمل مصرف

محصول
آفت
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
درختان میوه
شته
1-2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
چایکاری
شته
0/5-1 (لیتر)در 1000 لیتر آب
صیفی جات
عسلک،شته
0/5-1 (لیتر)در 1000 لیتر آب
سبزی کاری
عسلک،تریپس،مگس سفید
1/5-2 (لیتر)در 1000 لیتر آب
گلخانه
شته،تریپس،مگس سفید
100 (متر مربع)8میلی لیتر