مایع قابل حل در آب 67/5%

علفکش هورمونی، سیستمیک، انتخابی

توضیحات

نام محصول : تو فور دی ام سی پی آ SL67,5%
نام تجاری : یو 46 کمبی
وضعیت ظاهری: مایع
بسته بندی: بطری فلزی 1 لیتری

دستورالعمل مصرف

محصول
علف هرز
میزان مصرف(لیتر در هکتار)
گندم و جو
پهن برگ
2 1(لیتر) در هکتار
زمان مصرف : پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم