پودر با قابلیت حل شوندگی 52/5%
قارچ کش سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع برای پیشگیری و درمان

توضیحات

نام محصول : ایپرودیون +کاربنداریم wp52,5%
نام تجاری : رورال تی اس
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: فویل آلومینیومی 500 گرمی

دستورالعمل مصرف

محصول

آفت

میزان مصرف(لیتر در هکتار)

برنج
شیت بلایت
1کیلوگرم در هکتار
توت
خشکیدگی سرشاخه
1 (لیتر)در 1000 لیتر آب
جو
لکه قهوه ای نواری
1 (لیتر)در 1000 لیتر آب