حشه کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده

توضیحات

نام محصول : ایمیداکلوپراید
وضعیت ظاهری: پودر سفید
بسته بندی: قوطی پلی اتیلن 500 سی سی

دستورالعمل مصرف

محصول آفت میزان مصرف(لیتر در هکتار)
پسته پسیل پسته 0/4 (لیتر)در 1000 لیتر آب
توتون شته توتون 0/25
پنبه شته جالیز 0/25
مرکبات پروانه مینوز 300 (سی سی )در 1000 لیتر آب