همایش شرکت مزرعه فراز آسمان در شهر جهرم

همایش شرکت مزرعه فراز آسمان در شهر جهرم استان فارس با موضوع تغذیه مرکبات، با حضور نمایندگانی از شرکت اگروتار ترکیه

دهم اسفند ماه 1394