همایش شرکت مزرعه فراز آسمان در شهر جهرم استان فارس با موضوع تغذیه مرکبات، با حضور نمایندگانی از شرکت اگروتار ترکیه

دهم اسفند ماه 1394